Ilias Panagiotaros, then-spokesman for Golden Dawn, 2012