Niko Area/Rea

“NikoArea_” (also known as “NikoRea_”) uses Twitter to spread propaganda on behalf of ISIS.