Abu Hamza al-Qurashi

Abu Hamza al-Qurashi is the spokesman for ISIS.